കോവിഡ് 19 വാക്സിനേഷൻ  ഇപ്പോൾ മിഡ്ടൗൺ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലും ലഭ്യമാണ്

കോവിഡ് 19 വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ മിഡ്ടൗൺ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലും ലഭ്യമാണ്

കോവിഡ് 19 വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ മിഡ്ടൗൺ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലും ലഭ്യമാണ്

വാക്സിനെടുക്കാം സുരക്ഷിതരാകാം

കോവിഡ് 19 വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ മിഡ്ടൗൺ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലും ലഭ്യമാണ്